no flash

nabídka služeb

Kotelny a zdroje tepla

Projektová a inženýrská kancelář zajišťuje dokumentace kotelen, zdrojů tepla a soustav pro vytápění objektů teplovodně a teplovzdušně. Tato projektová dokumentace je klientům zajišťována komplexně, vč. měření a regulace a odběrních plynových zařízení pro zemní plyn, př. jiných druhů paliv jako zkapalněných uhlovodíkových plynů, extralehkého topného oleje a také zdroje pro spalování dřevní hmoty.

Alternativní zdroje tepla

Zkušenosti ověřené v praxi jsme dosáhli i s alternativními zdroji energií, zejména ze solárními soustavami a tepelnými čerpadly. Tato zařízení našla uplatnění v zásobování teplem u větších rodinných domů. Zákazníci po tří až pětiletém provozu již ocenili, že investice vložené to těchto soustav se jim dnes vrací.

Tepelně technické vlastnosti budov

Zájemcům o zpracování dokumentace vytápění nabízíme posouzení stavebních konstrukcí z hlediska tepelně technických norem, tepelný audit objektu a návrh optimálních stavebních úprav pro zvýšení odporu konstrukce při přestupu tepla. Zvláštní zřetel je brán na kondenzaci difuzních pár v konstrukci a na hranicích jednotlivých stavebních materiálů a konstrukcí. Kondenzace difuzních par má v konečném důsledku značný vliv na celkovou životnost stavební konstrukce, zejména tzv. „termopancíř“, který je v současné době velmi rozšířen a oblíben při rekonstrukcích objektů. Každý si však neuvědomuje, že existující přímá úměra mezi tloušťkou termoizolace a úsporou tepla není vždy to optimální. Tato závislost v některých případech může být pouze dočasná, případně může mít i destrukční vliv na nosné konstrukce budov zejména pokud se jedná o vnitřní tepelné izolace budov.

Otopná soustava

Samostatná dynamická a tím ekonomická otopná soustava musí být tzv.hydraulicky stabilní a vyvážená, zejména otopná soustava s termostatickými ventily, bez ohledu na to zda se jedná o systém jednotrubkový či „klasický“ dvoutrubkový. Klientům zpracujeme dokumentaci hydraulického zaregulování otopné soustavy vč.tepelných spádů na jednotlivých otopných tělesech. Hydraulické zaregulování soustavy v praxi zcela změní chování celé otopné soustavy a nedochází k lokálním extrémním rozdílům teplot v místnostech, zejména u velkých objektů. Komfort a ekonomika provozu zaručují krátkodobou návratnost vložené investice. V případě, že se jedná o novostavbu, je toto hydraulické zaregulování standartní součástí projektu vytápění.

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění, jako „nový trend“ tepelné techniky v České republice projektujeme a realizujeme již pět let. K nepoužívanějším systémům podlahového vytápění jsou produkty firmy Schütz a Pedotherm. Výpočtové metody podlahového vytápění zaručují kvalitativně velmi dobrý sytém vytápění budov, bez tzv. „mrtvých“ míst.

Měření a regulace

Nedílnou součástí moderního vytápění je dokonale navržená regulace otopné soustavy, která je základním předpokladem pro komfortní a ekonomický provoz. Nelze předpokládat, že větší rodinný dům s regulací prostorovým termostatem bude vytápěn ekonomicky a přitom stejnoměrně. Řešení regulace v závislosti na zvoleném zdroji tepla je nedílnou součástí naší dokumentace vytápění.

Zdroj energie

Dosud není v celé republice zaveden zemní plyn, který je v současnosti nejběžněji používaným zdrojem pro spalování. Pro danou lokalitu zajistíme posouzení tzv. „náhradního“ zdroje paliva s ohledem na možnosti dodavatelů a v závislosti na investičních a provozních nákladech.

Stavební povolení a inženýrská činnost

Zajišťujeme projednání dokumentace s orgány státní správy a vydání stavebního povolení pro stavby, vč.inženýrské činnosti v průběhu realizace stavby v případě, že stavba není realizována vlastními pracovníky.

kontakt
Ing. Martin Klíčník -
tepelná technika, spol. s r.o.
IČ: 26720311

Projektová, realizační a inženýrská kancelář

Sídlo společnosti:
Nad Libří 220/26, Praha 5, 159 00
tel/fax: +420 257 941 057
mobil: +420 606 651 550

e-mail: topeni@topeni.com
e-mail: m.klicnik@mybox.cz

Pobočka Pardubice:
Holcova 1101, Pardubice
odpovědná osoba Petr Říha,
tel: +420 606 944 749,
e-mail: petr.riha@mybox.cz

http://www.topeni.com, IČ: 26720311Loc: 50°0'32.05"N, 14°22'57.3"E

2011 © Ing. Martin Klíčník – tepelná technika, spol. s r.o.